REGULAMIN WYCIECZEK WZORY SPRAWOZDAŃ STATUT + WZO NADZÓR PEDAGOGICZNY PRAWO DIAGNOZY PODRĘCZNIKI I PROGRAMY ZFŚS REGULAMIN PRACY DODATEK MOTYWACYJNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2017/2018 PPP -MATERIAŁY PPP 2016/2017 KODEKSY ETYKI TERMINARZ 2017/2018

STREFA PRACOWNIKA

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN WYCIECZEK

 

1.    Organizator wycieczki zgłasza ją do dyrektora.

2.    Nauczyciel jest zobowiązany zgłosić wycieczkę tydzień przed  jej rozpoczęciem, a przynajmniej 3 dni przed wycieczką przedstawić pełną jej dokumentację.

3.    Każda wycieczka powinna zwierać następującą dokumentację:

Ø  karta wycieczki szkolnej prawidłowo wypełniona w dwóch egzemplarzach, zatwierdzona przez dyrektora

Ø  lista uczestników w dwóch egzemplarzach

Ø  polisa ubezpieczeniowa (jeżeli organizator dodatkowo ubezpiecza uczniów)

Ø  pisemna zgoda rodziców

Ø  szczegółowy program i harmonogram opracowany wspólnie z uczestnikami

Ø  regulamin wyjazdu i potwierdzenie zapoznania z nim uczestników

4.    Na wycieczce obowiązuje norma:

Ø  w obrębie miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1 opiekun na 30 uczniów

Ø  przy wyjeździe poza miejscowość, w której znajduje się szkoła – 1 opiekun n a 15 uczniów

Ø  na wycieczce turystyki kwalifikowanej (wysokie góry, wyjazdy specjalistyczne) – 1 opiekun na 10 uczniów

Ø  na obozie stałym specjalistyczno - sportowym – 1 opiekun na 20 uczestników.

5.    Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwieszania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

6.    W wycieczce może wziąć udział 2 nauczycieli. Pozostali opiekunowie dobierani są spośród rodziców i innych pełnoletnich osób nie będących członkami Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu.

7.    W przypadku „zielonych szkół” ilość nauczycieli może być zwiększona jeżeli wynika to z potrzeb dydaktycznych.

8.    Koszty uczestnictwa nauczyciela wlicza się w koszt wycieczki i mogą być one pokrywane:

Ø  z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce

Ø  ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i innych organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły

Ø  ze środków wypracowanych przez uczniów

Ø  ze środków przekazanych przez komitet rodzicielski, a także osoby fizyczne i prawne

8a. Rodzic lub opiekun ucznia deklarując udział swojego dziecka lub podopiecznego w wycieczce szkolnej zobowiązuje się do pokrycia kosztów stałych, niezależnych od organizatora, wynikających np. z kosztów wynajęcia autokaru lub bezzwrotnych zaliczek. Potwierdzeniem deklaracji jest jego czytelny podpis na liście deklaracji.

9.    Kierownik wycieczki powinien dopilnować, aby stan techniczny pojazdu, którym dzieci udają się na wycieczkę, był prawidłowy. Może zwrócić się do Policji o przeprowadzenie kontroli pojazdu, którym będą przewożeni uczniowie.

10. W sprawach, które nie zostały uregulowane w regulaminie stosuje się przepisy zawarte w:

Ø  Rozporządzeniu MEN z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135 z 2001r., poz. 1516 z późn. zm.)

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. KARTA WYCIECZKI - DO POBRANIA TUTAJ:KARTA_WYCIECZKI.doc

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 22
    ul. Karpnicka 2
    54-061 Wrocław
  • tel.: 71 798 68 45

Galeria zdjęć