STATUT PROCEDURA PRZEBYWANIA OSÓB OBCYCH NA TERENIE SP22 REGULAMINY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY REGULAMIN RADY RODZICÓW RADA RODZICÓW DEKLARACJE O POWROCIE DZIECKA ZE SZKOŁY E-PORADNIA

STREFA RODZICA I UCZNIA

PROCEDURA PRZEBYWANIA OSÓB OBCYCH NA TERENIE SP22

 

 

Szkoła Podstawowa nr 22  

w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 20 we Wrocławiu

ul. Karpnicka 2

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA PRZEBYWANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

I OSÓB OBCYCH

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 22

w ZSP nr 20 we Wrocławiu

 

podstawa prawna:

 

 1. Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r. ( Dz.U z 2017,poz. 59 ze zm)Art.1 pkt 14 i       21 Art. 55 ust.2 pkt 6; Art. 68 ust.1 pkt. 6.

 

 1.   Ustawa Karta Nauczyciela ( Dz.U. 2017r. poz.1189 i 2203) Art. 7 ust 2,pkt. 6

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie     bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69, z późn. zm.)

 

 

 

 1. Niniejsza procedura ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły , uniknięcie przebywania na terenie Szkoły osób obcych – niepożądanych, stwarzających realne zagrożenie dla uczniów ,zapewnienie im niezakłóconego toku nauczania oraz zapewnienie optymalnie higienicznych warunków w Placówce.
 2. Każdy, oprócz rodziców/opiekunów prawnych, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą obcą.
 3. Strefa dla rodziców to obszar holu głównego na parterze budynku wydzielony ladą recepcyjną i ograniczeniami mechanicznymi (taśmami).
 4. W ,,strefie dla rodziców” rodzice i opiekunowie prawni uczniów ( przyprowadzający lub odbierający dzieci) mogą przebywać bez wpisywania się w rejestr osób wchodzących.
 5. Osoby wchodzące do szkoły poza „strefę dla rodziców” (z wyjątkiem osób posiadających stosowne identyfikatory wydane na określony czas) są zobowiązane do wpisania się do „Rejestru osób wchodzących” znajdującego się w punkcie kontrolnym na portierni. Rejestr osób wchodzących powinien zawierać następujące informacje: imię i  nazwisko osoby wchodzącej, datę i godzinę wejścia na teren placówki, powód odwiedzin, podpis osoby wchodzącej, godzinę wyjścia. Po wpisaniu tych informacji osoby wpisane otrzymują identyfikator ,,GOŚĆ”, który upoważnia do realizacji celu wizyty. Identyfikator należy zwrócić przed wyjściem ze szkoły. ( aneks nr 1, zarządzenie 29/2018 z dnia 30.10.2018)
 6. Identyfikator powinien być umieszczony w wyraźnym miejscu przy osobie wchodzącej ( np. przypięty na ubrania lub powieszony na szyi). Brak widocznego identyfikatora może skutkować kontrolą przez każdego pracownika Szkoły.
 7. Kontrolę nad wpisami oraz egzekwowaniem zasad wchodzenia do szkoły sprawują wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy szkoły przebywający na portierni bądź w ,,strefie dla rodziców”. Pracownicy ci mogą, w uzasadnionych przypadkach, poprosić o okazanie dowodu tożsamości osoby wchodzącej.
 8. Osoby w stanie nietrzeźwym lub których zachowanie wskazuje na spożycie innych środków odurzających nie mogą wchodzić na teren Szkoły. Przy próbie wejścia ww. osób do placówki pracownik wyznaczony przez Dyrektora ma obowiązek powiadomienia Dyrektora lub Policji.
 9. Wózki dziecięce wprowadzane na teren Placówki mogą znajdować się wyłącznie w ,,strefie dla rodziców” we wskazanym przez pracownika Szkoły miejscu.
 10. Rodzice/prawni opiekunowie wchodzą do szkoły tylko i wyłącznie przez wejście główne od ul. Karpnickiej.
 11. W celu wejścia do szkoły w godzinach od 8.00-17.00 należy korzystać z domofonu.
 12. Wszyscy uczniowie przychodzą na lekcje nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. W przypadku wcześniejszego przybycia opiekę zapewnia świetlica szkolna.

 

 1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się wg. następujących zasad:
 1. Uczniowie klas I-VIII przyprowadzani przez rodziców/opiekunów prawnych do ,,strefy dla rodziców” nie wcześniej niż na 10 min przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, a następnie samodzielnie przechodzą do szafek ubraniowych, skąd po przebraniu się udają się pod swoją salę lekcyjną. Szafki dla klas I-III znajdują się bezpośrednio przed salami lekcyjnymi, gdzie dyżurują wyznaczeni nauczyciele. Wyjątek stanowi sytuacja opisana w ppkt. 5) i 6).
 2. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach rodzic/prawny opiekun może wejść z dzieckiem poza strefę dla rodziców, postępując zgodnie z zapisami w pkt 5.
 3. Nauczyciele prowadzący ostatnią lekcję w oddziałach I-III prowadzą całą klasę do „strefy dla rodziców” i przekazują uczniów oczekującym tam rodzicom/opiekunom prawnym. Następnie pozostałą grupę prowadzą do świetlicy szkolnej.
 4. Dzieci z oddziałów przedszkolnych - ,,zerówek” odprowadzane są przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio pod salę lekcyjną i przekazują dzieci nauczycielowi oddziału.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci z oddziałów przedszkolnych zobowiązani są do przedstawienia wyznaczonym pracownikom szkoły , pobranego wcześniej od wychowawcy grupy identyfikatora, pozwalającego na przejście poza ,,strefę dla rodziców”.
 2. Rodzic/ opiekun prawny, po przekazaniu dziecka nauczycielowi niezwłocznie opuszcza teren szkoły.
 3. Odbieranie dzieci z oddziału przedszkolnego odbywa się analogicznie jak ich przyprowadzanie.
 4. W przypadku braku identyfikatora rodzic ma obowiązek zastosowania się do zasad określonych w pkt 5.
 1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej.
 1. Przyprowadzanie dzieci do świetlicy szkolnej rano w godzinach 6:30 – 7:50

- rodzic żegna się z dzieckiem w „strefie dla rodziców”; uczeń samodzielnie udaje się do szafki w celu przebrania się i idzie do świetlicy (w uzasadnionych przypadkach stosuje się pkt. 5).

 1. Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej:

- rodzic ze „strefy dla rodziców” dzwoni po dziecko do świetlicy,

- dziecko schodzi do rodzica samodzielnie,

- rodzic składa podpis wypisując dziecko na liście zbiorczej znajdującej się w punkcie kontrolnym na portierni.

 1. Przez miesiąc wrzesień, stanowiący okres adaptacyjny, rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas pierwszych mogą zaprowadzać i odbierać dzieci bezpośrednio spod sali lekcyjnej. W tym czasie rodzice/opiekunowie prawni po przekazaniu dziecka nauczycielowi opuszczają natychmiast budynek szkoły, a odbierają dziecko, przybywając pod salę lekcyjną nie wcześniej niż 5 min przed zakończeniem lekcji.
 1. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko powinien wejść na teren placówki do „strefy dla rodziców” nie wcześniej niż 10 minut przed planowanym zakończeniem zajęć jego dziecka .
 2. Osoba wchodząca na teren szkoły z identyfikatorem nie może przebywać przed salą lekcyjną oraz zakłócać toku pracy szkoły.
 3. Zabrania się rodzicom/ prawnym opiekunom zaglądania do sal lekcyjnych podczas trwania zajęć oraz absorbowania uwagi nauczyciela podczas pełnionego przez niego dyżuru.
 4. Rozmowy rodziców/ prawnych opiekunów z nauczycielem, wychowawcą lub pedagogiem, psychologiem szkolnym mogą odbywać się tylko podczas zebrań z rodzicami i konsultacji lub w  czasie uzgodnionym wcześniej z ww. pracownikami Szkoły.
 5. Rodzice mający potrzebę pilnego i nie umówionego wcześniej kontaktu z nauczycielem/ wychowawcą, zgłaszają się do sekretariatu szkoły.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zapomną dać dzieciom np. picie, jedzenie (w opakowaniach),strój sportowy itp. zostawiają rzeczy pracownikowi Szkoły na portierni, który podejmuje kroki w celu przekazania ich wychowawcy lub uczniowi.
 7. Rodzic/ opiekun prawny przebywający na terenie Szkoły nie może samodzielnie rozwiązywać konfliktów pomiędzy dziećmi bez uczestnictwa nauczyciela, pedagoga, psychologa szkolnego lub dyrektora szkoły.
 8. Procedury dotyczą również rodziców/opiekunów prawnych uczniów korzystających z zajęć dodatkowych, popołudniowych, pozalekcyjnych.
 9. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe/popołudniowe/pozalekcyjne zobowiązane są do stosowania powyższych procedur , głównie pkt. 13ppkt. 3.
 10. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie zmian przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny.

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 22
  ul. Karpnicka 2
  54-061 Wrocław
 • tel.: 71 798 68 45

Galeria zdjęć