• Absolwent roku

     • ABSOLEWNT ROKU

     • NAGRODĘ DYREKTORA
      DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA SP NR 22

      Nagroda „Absolwent Roku” przyznawana jest najlepszemu uczniowi kończącemu szkołę. Ma ona na celu promowanie wśród uczniów: wiedzy, aktywnej i twórczej postawy życiowej, dążenia do samodoskonalenia i osiągania wysokich wyników w nauce.

       

      Kryteria przyznawania nagrody:

      1. wysoka średnia ocen oraz wzorowe zachowanie,
      2. udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
      3. spełnianie warunków zawartych w szkolnym programie wychowawczym.

      Uczeń uznany za Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 22 otrzymuje dyplom i nagrodę ufundowaną przez Dyrektora SP nr 22 oraz list referencyjny do szkoły średniej.

       

       

      Rok szkolny 2020/2021

      Jaroslau Pokidau, klasa 8 a

       

      Rok szkolny 2019/2020

      Hanna Górka, klasa 8 b

       

      Rok szkolny 2018/2019

      Karolina Nowak , klasa 8a

       

      Rok szkolny 2015/2016

          Natalie Besz, klasa 6a

       

      Rok szkolny 2014/2015

          Wiktoria Skonieczna, klasa 6a

       

      Rok szkolny 2013/2014

          Monika Padewska, klasa 6a

       

      Rok szkolny 2012/2013

            Marta Frontczak, klasa 6a

       

       Rok szkolny 2011/2012

            Mateusz Kurkowski,  klasa 6a

       

      Rok szkolny 2010/ 2011

          Michał Frankowicz, klasa 6a

       

       Rok szkolny 2009/2010

          Michał Peszko, klasa 6a 

       

      W wyniku działań wychowawczych absolwent naszej szkoły:

      • Sprawnie komunikuje się;
      • Szanuje rodziców, osoby dorosłe, młodsze, umie okazywać miłość, szacunek, tolerancję;
      • Potrafi współdziałać w grupie;
      • Zna swoje prawa i obowiązki;
      • Rozróżnia dobro od zła;
      • Potrafi dokonać samooceny i samokontroli;
      • Rozumie wagę wyznaczania celów, potrafi je określić i dążyć do ich osiągnięcia;
      • Dba o sprawność fizyczną i zdrowie;
      • Umie korzystać z dóbr kultury;
      • Umie uczyć się i rozwijać zainteresowania;
      • Dba o środowisko naturalne;
      • Rozumie  i akceptuje demokrację w życiu społecznym.