• Mój zielony DOM

     • O PROJEKCIE

     • Projekt „Mój Zielony DOM”

       

      Termin realizacji:
      Projekt „Mój zielony DOM” realizowany jest w okresie 01.06.2014 – 30.04.2017 r. Współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz środków własnych Gminy Wrocław.

      Realizator projektu:
      Realizatorem projektu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu z ramienia Wydziału Edukacji Gminy Wrocław.

       


                                                                    

       

       

      Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
      Całkowita wartość projektu:  2 629 553,00
      Kwota dofinansowania: 2 235 120,00

      Wkład Miasta: 394 433,00

       

      Cel projektu:

      Projekt zakłada podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów  w Polsce przez umożliwienie przedszkolakom i uczniom poznania świata w jego złożoności, wspomaganie samodzielności uczenia się, inspirowanie aktywności badawczej, uczenie wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzanie ciekawości poznawczej, motywowanie do dalszej edukacji i działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego we współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

      Grupa docelowa:

      Wsparciem są objęte dzieci i młodzież w wieku od 4 do 19 lat: wychowankowie wrocławskiego Przedszkola Nr 58, Szkoły Podstawowej Nr 22, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Nr 24, którzy mają zainteresowania przyrodnicze, prospołeczne i artystyczne oraz społeczność lokalna – mieszkańcy osiedli w rejonie placówek biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych poprzez bezpośrednie i aktywne uczestnictwo w zaplanowanych dla nich działaniach edukacyjnych:

      1.     Zielone szkoły, wycieczki jednodniowe i z noclegiem

      2.     Wizyty edukacyjne w ZOO, Humanitarium, Ogrodzie Botanicznym,

            Ogrodzie japońskim, Muzeum Miejskim Wrocławia, Hydropolis

      3.     Ekopikniki i ekofestyny

      4.     Warsztaty ekologiczne i koła zainteresowań

      5.     Wykłady o tematyce proekologicznej

      W ramach projektu przeprpwadzono także remont i adaptację sal w szkołach na potrzeby zorganizowania w nich pracowni przyrodniczych, florystyczno-przyrodniczych, odnawialnych źródeł energii oraz laboratorium „Mój zielony DOM”.  Sale zostały  wyposażone w nowoczesny sprzęt ułatwiający uczniom nabywanie nowej wiedzy w atrakcyjny, aktywny sposób (m.in. tablice i projektory multimedialne, drukarki 3D, specjalistyczne urządzenia umożliwiające eksperymentowanie oraz poznanie źródeł i zasobów energii odnawialnej). Przy szkołach powstały także ścieżki edukacyjne udostępnione wrocławskim przedszkolakom, uczniom i społeczności lokalnej. Bezpośredni kontakt z przyrodą oraz naturalne środki dydaktyczne ułatwią poszerzenie wiedzy o środowisku i  poznanie natury w całej jej różnorodności i złożoności.

      Rekrutacja:

      Uczestnikami Projektu są uczniowie placówek objętych projektem, tj. Szkoła Podstawowa Nr 22 we Wrocławiu, Zespół Szkół Nr 4 we Wrocławiu, Zespół Szkół Nr 24 we Wrocławiu, Przedszkole Nr 58 we Wrocławiu. Rekrutację uczestników projektu przeprowadza koordynator merytoryczny danej placówki przy współudziale nauczycieli oraz Dyrektora. Rekrutacja rozpoczęła się we wrześniu 2014 i będzie odbywać się przez cały okres trwania projektu do wyczerpania dostępnej ilości miejsc.

      Osoba zainteresowana udziałem w projekcie składa Deklarację uczestnictwa w Projekcie wraz z niezbędnymi oświadczeniami. Deklaracja musi być podpisana zarówno przez Uczestnika projektu, jak i jego prawnego opiekuna. Formularz Deklaracji będzie dostępny u koordynatorów merytorycznych danej placówki oraz na stronie internetowej projektu www.mojzielonydom.cku.wroc.pl

      W przypadku wydarzeń o określonym limicie miejsc (np. wyjazdy na zielone szkoły, wycieczki jednodniowe) o udziale uczestnika projektu w danej formie wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń (tj. data złożenia u Koordynatora merytorycznego poprawnie wypełnionej Deklaracji uczestnictwa wraz z oświadczeniem) oraz zapisy wewnętrznych regulaminów przyjętych w danej placówce. Po wyczerpaniu dostępnych limitów miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywa się  zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu.

       


      Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie (strona w trakcie tworzenia):

      http://www.mojzielonydom.cku.wroc.pl

      Kontakt
      Biuro projektu „Mój zielony DOM”
      ul. Szkocka 64 B
      pok.45-46
      54-402 Wrocław
      telefon: 71 353 44 77