• Wolontariat

     • Wolontariat

     • „Człowiek jest wielki nie przez to,
       co ma, nie przez to, kim jest,
      lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  

      Jan Paweł II

       

       

       

      Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

      Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

      Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV - VI, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

       

       

      REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

      W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22
       

      Cechy wolontariusza: 
      · dużo optymizmu i chęci do działania
      · motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
      · umiejętność gospodarowania czasu, 
      · odwaga, empatia i otwartość, 
      · odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
      · kultura osobista

      Każdy członek Wolontariatu ma prawo do:

      • jasno określonego zakresu obowiązków,
      • prośby o pomoc,
      • wnoszenia nowych pomysłów,
      • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
      • ochrony przed ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,
      • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.
        

      Każdy członek Wolontariatu ma obowiązek:

      • być osobą odpowiedzialną, wrażliwą i otwartą,
      • sumiennie i rzetelnie wypełniać swoje zadania,
      • działać w zespole i pełnić powierzone sobie funkcje,
      • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której

      pracuje, zachować dyskrecję w prywatnych sprawach osób, którym pomaga, szanować ich własność i dobre imię.

      • przestrzegać zasad kultury osobistej,
      • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy,
      • rzetelnie prowadzić swój dzienniczek wolontariusza i dokonywać systematycznych wpisów rejestrujących własną działalność,
      • systematycznie uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach organizacyjnych (co miesiąc oraz w spotkaniach doraźnych), a obecność potwierdzać podpisem na liście obecności.

       

      Nagradzanie wolontariuszy

      1. Wolontariusz systematycznie pracujący i rzetelnie wypełniający swoje obowiązki może

      uzyskać następujące nagrody:

      * ustna pochwała Opiekuna Szkolnego Wolontariatu,

      * pisemna pochwała do dziennika,

      * uzyskanie zaświadczenia o pracy w Szkolnym Wolontariacie po spełnieniu warunków

      określonych w punkcie 2.

      2. Zaświadczenie o systematycznej pracy w Szkolnym Wolontariacie uzyskuje uczeń, który

      rzetelnie i systematycznie wypełnia swoje obowiązki określone w Regulaminie udokumentowane w dzienniczku Wolontariusza. Aktywna i systematyczna działalność w musi obejmować przynajmniej dwa lata.

      3. Punkty rekrutacyjne są przyznawane zgonie z & 7 Rozporządzenia MEN z dn. 16.05.2017

      (DzU z 2017, poz. 610).

      ***