• Deklaracja dostępności

    • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

     ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 20

     WE WROCŁAWIU

     WSTĘP:

     Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowej Szkoła Podstawowa nr 22 we Wrocławiu oraz Przedszkole nr 20 we Wrocławiu.

     Data publikacji strony internetowej Szkoły Podstawowej: 01.09.2017
     Data publikacji strony internetowej Przedszkola: 01.09.2017

     Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej Szkoły Podstawowej: 31.09.2019
     Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej Przedszkola: 31.09.2019

      

     STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

     Strony internetowe przedszkola i szkoły są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

     Treści niedostępne

     • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
     • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
     • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
     • brak audio deskrypcji (alternatywnie: w przeglądarce Microsoft Edge można skorzystać z czytnika immersyjnego),
     • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej.

      

      

     Wyłączenia

     • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

      

     DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

     Deklaracje  sporządzono dnia 2020-09-17

     Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-16

     Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 20 we Wrocławiu.

     KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

     Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zofia Łupinka
     e-mail:Zofia.Lupinka@wroclawskaedukacja.pl

     lub skontaktować się z sekretariatem zespołu: sp22@sp22.wroclaw.pl

     telefon: +48 71 798 68 45
     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

      

     PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
     • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     Organ nadzorujący: Departament Edukacji, Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych

     Adres: 50-032 Wrocław ul. G. Zapolskiej 4

     E-mail: wpp@um.wroc.pl

     Telefon: +48  71 777 87 06

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      

     DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

     1. Do  budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 20 we Wrocławiu prowadzą dwa wejścia główne od ul. Karpnickiej 2 (pierwsze do  Przedszkola nr 20, drugie do Szkoły Podstawowej nr 22).

      

     1. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

      

      

     1. Przed szkołą znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

      

     1. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest pracownik obsługi recepcji, która znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do szkoły.

      

     1. W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro) pomiędzy segmentami A i B oraz na końcu budynku przy sali gimnastycznej znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.

      

     1. Budynek posiada podnośnik dla osób na wózkach inwalidzkich.

      

     1. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

      

     1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

      

     1. Do zespołu może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.