• PROCEDURA PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY

    • Szkoła Podstawowa nr 22

                                       w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 20 we Wrocławiu                                  

      

      

      

      

      

      

     PROCEDURA PRZEBYWANIA UCZNIÓW, ICH RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH   ORAZ  OSÓB OBCYCH

     NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ   nr 22 w ZSP nr 20 we Wrocławiu

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                               Wprowadzono zarządzeniem nr 19/2022 z dnia 27.07.2022r. Dyrektora ZSP nr 20 we Wrocławiu

      

      

     podstawa prawna:

      

     1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116)
     2. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116)
     3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)

      

      

     1. Niniejsza procedura ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły , uniknięcie przebywania na terenie Szkoły osób obcych – niepożądanych, stwarzających realne zagrożenie dla uczniów ,zapewnienie im niezakłóconego toku nauczania oraz zapewnienie optymalnie higienicznych warunków w Placówce.
     2. Każdy, oprócz rodziców/opiekunów prawnych, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą obcą.
     3. ,,Strefa wejścia „to obszar holu głównego na parterze budynku przy głównych drzwiach wejściowych, wydzielony ograniczeniami mechanicznymi (np. taśmami).
     4. W ,,strefie wejścia” rodzice lub opiekunowie prawni uczniów   przekazują/odbierają swoje dzieci z Placówki.
     5. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający i odprowadzający dzieci nie wchodzą na teren budynku szkoły tj. poza strefę wejścia.
     6. W strefie wejścia przebywać może maksymalnie trzech rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
     7. Osoby, które  w uzasadnionych przypadkach (np. wizyta w sekretariacie) wchodzą do szkoły poza „strefę wejścia” są zobowiązane do wpisania szczegółowych i wyraźnych informacji personalnych do „Rejestru osób wchodzących” znajdującego się w punkcie kontrolnym na portierni. Rejestr wejść powinien zawierać następujące informacje: imię i  nazwisko osoby wchodzącej, datę i godzinę wejścia na teren placówki, powód odwiedzin, godzinę wyjścia. Po wpisaniu stosownych informacji osoby te otrzymują identyfikator ,,GOŚĆ”, który upoważnia do realizacji celu wizyty.
     8. Identyfikator powinien być umieszczony w wyraźnym miejscu przy osobie wchodzącej ( np. przypięty na ubrania lub powieszony na szyi). Brak widocznego identyfikatora może skutkować kontrolą tożsamości przez każdego pracownika Szkoły.
     9. Osoby wymienione w pkt. 7 nie mogą w żaden sposób zakłócać realizacji zadań statutowych placówki, m.in. zaglądać do sal lekcyjnych i przerywać zajęcia lekcyjne.
     10. Przed opuszczeniem Placówki osoba –GOŚĆ – jest zobowiązana do wpisania godziny wyjścia i złożenia wyraźnego podpisu w rejestrze wymienionym w pkt 7.
     11. Kontrolę nad wpisami oraz egzekwowaniem zasad wchodzenia do szkoły sprawują wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy szkoły przebywający na portierni bądź w ,,strefie wejścia”. Pracownicy ci mogą, w uzasadnionych przypadkach, poprosić o okazanie dowodu tożsamości osoby wchodzącej.
     12. Osoby w stanie nietrzeźwym lub których zachowanie wskazuje na spożycie innych środków odurzających oraz zachowujący się agresywnie nie mogą wchodzić na teren Szkoły. Przy próbie wejścia ww. osób do placówki pracownik wyznaczony przez Dyrektora ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Dyrektora/Wicedyrektora i Policji.
     13. Jeżeli pomimo zakazu osoba wymieniona w pkt 10 wtargnie na teren placówki to obowiązkiem pracownika zwracającego uwagę ,,intruzowi” jest stałe towarzyszenie mu i głośne ostrzeganie innych oraz nawoływanie do pomocy.
     14. Rodzice/prawni opiekunowie wchodzą do szkoły tylko i wyłącznie przez wejście główne od ul. Karpnickiej.
     15. Do budynku szkolnego poza strefę wejścia wchodzą wyłącznie uczniowie z wyjątkiem osób  wymienionych w pkt.7
     16. Wchodzenie i wychodzenie uczniów do/z budynku szkoły odbywa się następująco:
     • WCHODZENIE:
     1. przed pierwszą lekcją :
     • uczniowie klas I-IV wchodzą wejściem głównym nr 1
     • uczniowie klas V-VIII wchodzą wejściem nr 2 (7.45 -8.00). Jeżeli uczniowie przychodzą wcześniej to wchodzą do budynku wejściem głównym nr 1 i udają się do wskazanej świetlicy.
     1.   po pierwszej lekcji  wszyscy uczniowie wchodzą wejściem głównym nr 1
     • WYCHODZENIE:
     1. Uczniowie klas IV –VIII wychodzą wejściem głównym nr 1
     2. Uczniowie klas I-III wychodzą wejściem nr1 lub nr2 wg. informacji przekazanej przez wychowawcę.
     3. Uczniowie ze świetlicy wychodzą wejściem nr1
     1. Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko korzysta z numerów telefonicznych poszczególnych świetlic (wykonuje połączenie oczekując na ucznia na zewnątrz budynku) bądź zgłasza się po dziecko w strefie wejścia – MIEJSCU ODBIORU DZIECI. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany ustnego zgłoszenia odebrania dziecka nauczycielowi w punkcie odbioru.
     2. Rodzic/opiekun prawny po zgłoszeniu odbioru dziecka w MIEJSCU ODBIORU DZIECI oczekuje na jego przyprowadzenie na zewnątrz budynku.
     3. Nauczyciel  lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia                                        i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. Uczeń może samodzielnie przejść z sali do drzwi wejściowych po wyrażeniu takiej woli przez rodzica  w karcie zapisu do świetlicy. 
     4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do MIEJSCA  ODBIORU DZIECI nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
     5. Szczegółowe zasady pracy i organizacji świetlicy szkolnej zawiera Regulamin Świetlicy
     6. Wszyscy uczniowie przychodzą na lekcje nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. W przypadku wcześniejszego przybycia opiekę zapewnia świetlica szkolna.
     7. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach rodzic/prawny opiekun, za zgodą dyrektora/wicedyrektora może wejść z dzieckiem poza  strefę wejścia, postępując zgodnie                        z zapisami w pkt 7.
     8. Przez miesiąc wrzesień, stanowiący okres adaptacyjny, uczniowie klas pierwszych odbierani są bezpośrednio przez wychowawcę klasy, który oczekuje na oddział w holu głównym na parterze budynku od godziny 7.45 do godz.8.00.
     9. Rozmowy rodziców/ prawnych opiekunów z nauczycielem, wychowawcą lub pedagogiem, psychologiem szkolnym mogą odbywać się tylko podczas zebrań z rodzicami i konsultacji lub                     w  czasie uzgodnionym wcześniej z ww. pracownikami Szkoły.
     10. Niniejsze procedury dotyczą również rodziców/opiekunów prawnych uczniów korzystających z zajęć dodatkowych, popołudniowych, pozalekcyjnych oraz prowadzących te zajęcia .
     11. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszej procedury w razie zmian przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny.