• Wolontariat

     • Wolontariat

     • „Człowiek jest wielki nie przez to,
       co ma, nie przez to, kim jest,
      lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  

      Jan Paweł II

       

       

       

      Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

      Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

      Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV - VI, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

      REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22
      ROK SZKOLNY 2019/2020

      Cechy wolontariusza: 
      · dużo optymizmu i chęci do działania
      · motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
      · umiejętność gospodarowania czasu, 
      · odwaga, empatia i otwartość, 
      · odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
      · kultura osobista

      Każdy członek Wolontariatu ma prawo do:

      • jasno określonego zakresu obowiązków,
      • prośby o pomoc,
      • wnoszenia nowych pomysłów,
      • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
      • ochrony przed ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,
      • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.
        

      Każdy członek Wolontariatu ma obowiązek:

      • być osobą odpowiedzialną, wrażliwą i otwartą,
      • sumiennie i rzetelnie wypełniać swoje zadania,
      • działać w zespole i pełnić powierzone sobie funkcje,
      • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której

      pracuje, zachować dyskrecję w prywatnych sprawach osób, którym pomaga, szanować ich własność i dobre imię.

      • przestrzegać zasad kultury osobistej,
      • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy,
      • rzetelnie prowadzić swój dzienniczek wolontariusza i dokonywać systematycznych wpisów rejestrujących własną działalność,
      • systematycznie uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach organizacyjnych (co miesiąc oraz w spotkaniach doraźnych), a obecność potwierdzać podpisem na liście obecności.

       

      Nagradzanie wolontariuszy

      1. Wolontariusz systematycznie pracujący i rzetelnie wypełniający swoje obowiązki może

      uzyskać następujące nagrody:

      * ustna pochwała Opiekuna Szkolnego Wolontariatu,

      * pisemna pochwała do dziennika,

      * uzyskanie zaświadczenia o pracy w Szkolnym Wolontariacie po spełnieniu warunków

      określonych w punkcie 2.

      2. Zaświadczenie o systematycznej pracy w Szkolnym Wolontariacie uzyskuje uczeń, który

      rzetelnie i systematycznie wypełnia swoje obowiązki określone w Regulaminie udokumentowane w dzienniczku Wolontariusza. Aktywna i systematyczna działalność w musi obejmować przynajmniej dwa lata.

      3. Punkty rekrutacyjne są przyznawane zgonie z & 7 Rozporządzenia MEN z dn. 16.05.2017

      (DzU z 2017, poz. 610).

      ***

      Wolontariat klas 8 podjął działania mające na celu wsparcie środowiska  naszej szkoły. Wyjście na sprzątanie zapomnianych grobów na cmentarzu przy parafii na Praczach, dało możliwość włączenia się w projekt świetlicy środowiskowej Tęcza. Praca odbywała się popołudniami, a efektem było stworzenie prac plastycznych dotyczących praw dziecka. Projekt „Przyjazny kolega” dał efekty w postaci serdecznych relacji najmłodszych z najstarszymi dziećmi naszej szkoły, co wpływa na poczucie odpowiedzialności z jednej a bezpieczeństwa w szkole z drugiej strony. Bardzo zaangażowali się młodzi ludzie w organizację Mikołaja. Wykorzystując podpowiedzi nauczycieli co do działań z zeszłego roku, przygotowali zabawy i konkursy, sami przygotowali przebrania i materiały.

      Braliśmy tez udział w akcji „Nasza Paka” organizowanym przez Caritas Polska.

      Zaczęliśmy też zbieranie pampersów w ramach akcji „NI bądź sknera, kup pampera” ,ale pandemia przerwała zbiórkę.

       

      Uczniowie klas 1-3 w roku szkolnym 2019/2020 byli zaangażowani w wiele akcji wolontariatu.
      Zorganizowaliśmy zbiórkę zniczy na kresy, wzięliśmy udział w akcji ,,Miś na rzecz dzieci chorych onkologicznie, nawiązaliśmy współpracę z fundacją, która opiekuje się potrzebującymi zwierzętami. Przekazaliśmy karmę oraz posłania dla zwierząt. Uczniowie robili własnoręczne ozdoby świąteczne, przekazane na kiermasz dla schroniska. Dzieci wykazywały się dużym zaangażowaniem i pomysłowością w swoich działaniach. Wielkim wsparciem byli również rodzice dzieci. Wszystkie akcje pomyślnie się udały.